Logobedrukken.nl is een handelsnaam van European Distrade.

European Distrade richt zich op de zakelijke markt. Onze website bedient geen particuliere klanten, een geldige bedrijfsnaam/organisatienaam invullen is bij het voltooien van een bestelling dan ook verplicht.

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Logobedrukken.nl – verder verkoper – met (een) derde(n) – verder koper -, gesloten overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op alle door verkoper gedane aanbiedingen.

1.2 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor zakelijke klanten op alle opdrachten, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van European Distrade en de betreffende handelsnamen:

1.3 De toepasselijkheid van door koper gehanteerde voorwaarden wordt hierbij door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

2. Offertes en orders
2.1 Alle offertes worden vrijblijvend uitgebracht zonder enige verplichting van verkoper, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 De overeenkomst komt tot stand door verzending van een schriftelijke orderbevestiging door verkoper dan wel de daadwerkelijke uitvoering van de overeenkomst door verkoper. In het eerstgenoemde geval wordt de orderbevestiging geacht de juiste verhouding tussen partijen weer te geven en zijn partijen aan de inhoud van de orderbevestiging gebonden.
2.3 Aanbiedingen en toezeggingen door vertegenwoordigers van verkoper zijn alleen bindend indien door verkoper schriftelijk bevestigd.
2.4 Afbeeldingen, catalogi, monsters en tekeningen geven een algemene voorstelling van eventueel door verkoper gevoerde artikelen. De in een aanbieding opgenomen maten, gewichten, dan wel technische gegevens in de ruimste zin des woords, zijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd. Normale, binnen de branche toelaatbare, afwijkingen zijn toegestaan..
2.5 Koper dient zelf te beoordelen of de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor hij ze wil gebruiken.

3. Annulering
3.1 Indien de order geannuleerd wordt, worden de reëel gemaakte kosten in rekening gebracht, echter minimaal € 39,00.
3.2 De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.

4. Prijzen
4.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn alle prijzen ‘ex works’ Arnhem. (EXW, Incoterms 2010) exclusief btw, speciale verpakkingen, transport, verzekering, invoerrecht etc.
4.2 Verkoper sluit op aardewerk, glas en porselein producten een breukrisico-verzekering af tegen een vergoeding van 3% over de totale goederenwaarde exclusief BTW. Indien koper bij het plaatsen van de order niet aangeeft af te zien van deze verzekering, dan wordt deze door ons afgesloten en aan koper berekend.
4.3 Ten tijde van de koop c.q. de opdracht, dan wel het tot stand komen van de overeenkomst, verstrekte prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende materiaalprijzen, salarissen, sociale lasten etc. Een verhoging of verlaging in een of meerdere kostenfactoren kan door de verkoper te allen tijde worden verrekend, mits hij deze prijswijziging tijdig voor het doorberekenen ter kennis van de koper heeft gebracht.

5. Levering
5.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering en gelden nimmer als een fatale termijn. Verkoper zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch bij overschrijding daarvan dient de koper verkoper eerst schriftelijk in gebreke te stellen met inachtneming van een redelijke termijn. Overschrijding van de levertijd kan nimmer tot aansprakelijkheid leiden van verkoper, behoudens in geval van opzet of grove schuld, geeft koper geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst noch heeft koper het recht de bestelling te annuleren, dan wel de ontvangst van de zaken te weigeren.
5.2 Verkoper behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren en overeenkomstig te factureren. De betalingsverplichting gaat in na facturering, tenzij anders overeengekomen, of bij online bestellingen.
5.3 De geldende levertijd gaat pas in nadat koper aan verkoper heeft bevestigd dat de drukproef akkoord is.
5.4 De navolgende omstandigheden schorten de leveringsverplichting van verkoper op:
(I) het niet op tijd nakomen van enige betalingsverplichting door de koper;
(II) het niet op tijd verschaffen van de voor de aanvang en uitvoering van de werkzaamheden benodigde gegevens door de koper. Te denken valt aan een logo in het juiste bestandsformaat, doorgeven van de juiste PMS kleurcode die gedrukt moet worden.
(hieronder vallen ook alle gevallen van overmacht als nader omschreven in artikel 8.)
5.5 In geval van levering op afroep verblijven de zaken – zolang niet afgeroepen – voor rekening en risico van de koper onder verkoper. Koper is verplicht binnen de daartoe gestelde termijn af te roepen en bij gebreke van een vooraf overeengekomen termijn, dient koper in ieder geval binnen twee maanden na het sluiten van de overeenkomst af te roepen. Bij gebreke van een afroep binnen vorenbedoelde termijnen heeft verkoper het recht de verkochte [roerende] zaken in rekening te brengen, dan wel de overeenkomst door eenvoudige mededeling, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden, onverminderd verkopers recht op schadevergoeding, w.o. begrepen eventuele kosten van opslag.
5.6 De koper is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat deze hem conform de toepasselijke Incoterms worden bezorgd dan wel op het moment dat deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper.
5.7 Als koper in gebreke blijft met de betalingen is verkoper niet gehouden tot verdere levering en is verkoper gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden met behoud van de verplichting van koper om verkoper schadeloos te stellen.
5.8 Verkoper is gerechtigd meer- dan wel minderleveringen van maximaal 10% van de bestelde hoeveelheid uit te voeren. Het werkelijk geleverde aantal zal worden gefactureerd.
5.9 Een bij aflevering verstrekte vrachtbrief, aflever bon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid en hoedanigheid der geleverde zaken juist weer te geven, tenzij koper eventuele bezwaren daartegen terstond schriftelijk kenbaar maakt aan verkoper. Ingeval koper tijdig melding heeft gemaakt, heeft hij niet het recht betaling op te schorten van hetgeen wel (naar behoren) is geleverd, behoudens althans in geval van andersluidende dwingende wetsbepalingen.
5.10 De te leveren zaken reizen immer voor rekening en risico van de koper. Koper is te allen tijde gehouden diens medewerking aan de leveringsbehandeling te verlenen. Koper draagt behoudens andersluidend beding zorg voor de lossing der geleverde zaken.

6. Reclames
6.1 Verkoper levert in overeenstemming met hetgeen in de handel in de betrokken zaak normaal en gebruikelijk is. Eventuele klachten betreffende het geleverde dienen op straffe van verval binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 8 dagen na datum van levering schriftelijk aan verkoper kenbaar te worden gemaakt. Koper is gehouden de geleverde zaken terstond na ontvangst op de deugdelijkheid te inspecteren.
6.2 Niet zichtbare gebreken betreffende geleverde zaken dient de koper binnen 10 dagen na ontdekking schriftelijk bij de verkoper aan te tonen, doch uiterlijk binnen een maand na levering.
6.3 In geval van een terechte en tijdige reclamatie is verkoper nimmer tot meer gehouden, dan tot vervanging van de roerende zaken waarop de reclamatie rust over te gaan, dan wel te zijner keus een billijke schadevergoeding te betalen, welke evenwel nimmer hoger is dan het factuurbedrag, c.q. de waarde van de roerende zaken waarover is gereclameerd. Iedere verdere gehoudenheid tot vergoeding van schade, indirecte daaronder begrepen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens verkoper.
6.4De garantie van verkoper geldt niet, indien:
(I) gebreken aan zaken het gevolg zijn van normale slijtage en/of oneigenlijk gebruik;
(II) zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld;
(III) gebreken het gevolg zijn van gebruik in strijd met de onderhoudsvoorschriften;
(IV) koper en/of door koper ingeschakelde derden 
– zonder schriftelijke toestemming van verkoper – wijzigingen en/of andere werkzaamheden aan het geleverde hebben aangebracht c.q. verricht.
6.5 Een terechte en tijdige reclame op een deel der geleverde zaken schort de betalingsverplichting van de overige geleverde zaken niet op, behoudens althans anders luidende dwingende wetsbepalingen.

7. Betaling
7.1 De betalingstermijn die Verkoper hanteert bedraagt 15 dagen na factuurdatum, effectief te ontvangen op de rekening van Verkoper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door Verkoper te bepalen wijze. Het recht van de koper om op te schorten of te verrekenen wordt door Verkoper uitdrukkelijk uitgesloten.
7.3 Verkoper heeft het recht om de uitvoering van de met haar gesloten overeenkomsten op te schorten, tot het moment dat algehele betaling van reeds vervallen facturen door haar is ontvangen. Verkoper behoudt zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke levering van zaken en/of diensten, van de koper financiële waarborgen en zekerheden te eisen, een en ander indachtig artikel 5.
7.4 Verkoper is ook gerechtigd tot factureren na deellevering.
7.5 De in rekening gebrachte prijzen en alle verzonden facturen zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, te allen tijde terstond opeisbaar in het geval dat de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, een verzoek van de koper (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de Wettelijke Schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de koper door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest alsmede in geval de koper één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit onderhavige overeenkomst dan wel uit een andere overeenkomst of uit de wet voortvloeit, niet nakomt. De koper is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim door het enkele verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn.
7.6 Bij het overschrijden van de betalingstermijn is de koper vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
7.7 Indien koper niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet dienen de buitengerechtelijke kosten aan verkoper vergoed te worden. Deze kosten zijn 15% van de hoofdsom met een minimum bedrag van € 150,00. Tevens dient koper de wettelijke handelsrente te vergoeden vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken tot de dag dat de betaling voldaan is.
7.8 Verkoper is ook gerechtigd om in geval van een gerechtelijke procedure alle werkelijke door haar raadsman gemaakte kosten aan de koper door te belasten, ongeacht het forfaitaire vergoedingensysteem uit de wet.

8. Intellectueel eigendom
8.1 Verkoper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
8.2 De intellectuele eigendomsrechten op de overeenkomsten tussen koper en verkoper blijven berusten bij verkoper of bij de derde van wie verkoper het recht heeft verkregen.
8.3 Geen enkele bepaling in de overeenkomsten of de algemene voorwaarden strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan koper van intellectuele eigendomsrechten. Koper erkent deze rechten en zal zich in iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden.
8.4 Koper vrijwaart verkoper volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart verkoper eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de koper (af)geleverde zaken – betaald en niet betaald – uit hoofde van de door haar gesloten (huur)koopovereenkomsten en daarmee verband houdende dienstverlening.
9.2 Indien Verkoper in het kader van deze overeenkomsten ten behoeve van de koper door de koper te vergoeden werkzaamheden verricht of zal verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de koper ook deze vorderingen van Verkoper geheel heeft voldaan.
9.3 Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Verkoper tegen de koper heeft of mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de koper in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten jegens Verkoper
9.4 Het risico van door Verkoper aan de koper geleverde zaken (en/of daarmee verband houdende diensten) zijn, mede met in achtneming van artikel 5, vanaf het moment van feitelijke overhandiging van de zaken aan de koper of zodra deze het terrein van verkoper verlaat voor rekening van de koper.

10. Overmacht
10.1 Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop verkoper geen invloed heeft waardoor verkoper of door verkoper ingeschakelde derden niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval begrepen vertraagde of te late of niet- leveringen door derden; faillissement, surseance van betaling, eigendomsoverdracht van het bedrijf van koper, dan wel van verkoper; opzet dan wel schuld van het personeel van verkoper; vervoersblokkades of andere vervoersmoeilijkheden; brand; (natuur)rampen; werkstaking; bedrijfsongevallen; rellen of oproer; oorlogen en wettelijke handelsbeperkingen. Overmacht bij toeleveranciers of andere ingeschakelde derden waarvan verkoper afhankelijk is, wordt eveneens gezien als overmacht van verkoper.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Verkoper sluit iedere vorm van aansprakelijkheid jegens de koper uit zolang de koper niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
11.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade, waaronder begrepen de schadeverbintenis op grond van ontbinding of onrechtmatige daad, tenzij de koper aantoont dat de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van Verkoper.
11.3 Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen de schadeverbintenis op grond van ontbinding of onrechtmatige daad, van welke aard dan ook.
11.4 Mocht Verkoper in een voorkomend geval toch aansprakelijk zijn, dan is de hoogte van de aan de koper te vergoeden schade steeds beperkt tot de door de aansprakelijkheidsverzekering van Verkoper verleende dekking en op voorwaarde dat de verzekeraar van Verkoper in het desbetreffende geval ook tot uitkering overgaat, vermeerderd met het eigen risico..
11.5 De aansprakelijkheid voor door Verkoper ingeschakelde derden in de zin van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In het geval van de inschakeling van een derde dient de koper daarvoor zichzelf te verzekeren.
11.6 De koper vrijwaart Verkoper voor eventueel aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, ongeacht de oorzaak daarvan.
11.7 In het bijzonder sluit Verkoper uit elke vorm van aansprakelijkheid, hoe ook genoemd, die zijn oorzaak vindt in de gevolgen van de aanwezigheid van de in artikel 3.3 bedoelde bacteriën, zaden, kiemen, schimmels en andere organismen.
11.8 Schadeclaims dienen door de koper binnen 90 dagen nadat een schadeveroorzakend feit zich heeft voorgedaan aanhangig te zijn gemaakt bij de volgens deze voorwaarden bevoegde rechter (artikel 13). Na die periode vervalt het recht op schadevergoeding.

12. Gehele overeenkomst
12.1 Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit enige overeenkomst gesloten met verkoper voortvloeit, dan zal hij door dat enkele feit, zonder dat daartoe ingebrekestelling door verkoper noodzakelijk is, in gebreke zijn, en heeft verkoper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd alle andere hem toekomende rechten.

13. Het van toepassing zijnde recht
13.1 Op alle aanbiedingen van verkoper, tussen hem en koper tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien koper een niet Nederlandse rechtspersoon is.
13.2 Alle geschillen tussen koper en verkoper worden bij uitsluiting beslecht door de rechter binnen wiens rechtsgebied verkoper, dan wel koper is gevestigd, zulks ter keuze van verkoper, behoudens althans dwingende wetsbepalingen.

0
  0
  Jouw bestelling(en)
  Je hebt nog niet in je besteloverzicht geplaatst

  Ontvang onze nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte van acties, de nieuwste trends en gave producten met logo. De Logobedrukken.nl nieuwsbrief versturen we gemiddeld 4x per jaar.

  Of volg onze socials